Triumph FLEW me to Arizona to test ride their 2020 bikes! DREAM come true!

Triumph FLEW me to Arizona to test ride their 2020 bikes! DREAM come true!